Maartje Waanders

’s Avonds is er een concert door de studenten van alle landen die meedoen met het ‘Young Professionals Programme’. Eerlijk is eerlijk, er springen er twee uit, de Finse Aili Ikonen en de Nederlandse Maartje Waanders. Deze twee laten horen wat een uitstekende techniek, prachtig stemmateriaal en een grote muzikaliteit vermag, echt schitterend. Nederland mag trots zijn op een zangeres als Maartje’. (Elena Vink, Hoofdvakdocent Zang Conservatorium in het NVZ bulletin n.a.v. ICVT Parijs)

Maart­je Waan­ders is geboren in de Gelder­se plaats Licht­en­vo­orde. Als kind kwam Maart­je al vroeg in aan­rak­ing met muziek die lat­er uitwerk­ing op haar zou hebben. Met een vad­er die luis­ter­de naar The Police, Fleet­wood Mac en Eric Clap­ton, werd er een solide muzikale basis gelegd. Daar­naast luis­ter­de de moed­er van Maart­je naar de Ned­er­landse helden Boudewi­jn de Groot en Frank Boei­jen. Helden die haar basis ver­rijkt hebben met de taalkundi­ge en poëtis­che diep­gang die zo ken­merk­end zijn voor haar muziek­in­ter­pre­tatie van van­daag. Maart­jes liefde voor muziek startte op jonge leefti­jd, net als haar klassieke pianolessen die zij negen jaar vol­gde. Een kleur­rijk palet aan inter­ess­es en invloe­den die gedurende haar car­rière uit­mond­den in uiteen­lopende ijz­er­sterke talenten.

Oplei­d­ing

In 2003 behaalde Maart­je het diplo­ma Docent Muziek’. In 2007 studeerde ze met een 9 af aan het Con­ser­va­to­ri­um ArtEZ te Arn­hem, richt­ing Zang Pop & Jazz’. Ze kreeg zan­gles van Ineke van Doorn, Jolande Geven en Mathilde Sant­i­ng. Daar­naast vol­gde Waan­ders diverse spel- en zang­work­shops aan de oplei­d­ing Muziek­the­ater bij Mar­iëlle Vester. Tot slot behaalde ze lat­er -in 2009- aan het eerderge­noemde ArtEZ Con­ser­va­to­ri­um haar Mas­ter, met als spe­cial­isatie het Franse chanson.

The­ater & televisie

Maart­je speelde in de vol­gende -som­mige door haarzelf geschreven- muziek(theater)producties: Je suis comme je suis’, Volg mij’, Over Liefde Gespro­ken’, Zijn naam was James’, Oer­sprong’ (Steen­groevethe­ater), Jam­bo Bwana’, Kerst EnZo’, De ver­halen achter de lied­jes’, Er was eens…..’ en Stilte in de Storm’.

In 2009 werd Waan­ders uitgen­odigd om Ned­er­land te verte­gen­wo­ordig­den tij­dens het ICVT in het the­ater Folies Bergère’ te Par­i­js.

Daar zong ze een week lang voor 40 nation­aliteit­en zangers en zan­ger­essen en kreeg mas­ter­class­es van o.a. Richard Cross, Sarah Sanders en Dominique Desmons. Maart­je trad op in het tv-pro­gram­ma Top of the Pops’, waar ze voor de band Bust­ed’ de back­ing vocals voor haar reken­ing nam.

Stu­diow­erk

Voor de bands Bust­ed’ en Bratt’ ver­richtte Maart­je het nodi­ge stu­diow­erk en ze zong daar­naast ver­schil­lende ring­tones in. Met haar duo Maartje&Dennis heeft ze de cd Een ode aan het Franse lied’ opgenomen. Daar­naast is ze te horen op de vol­gende cd’s: Jam­bo Bwana’, (Live-reg­is­tratie van deze Afrikaanse voorstelling) Kerst EnZo, 3 stem­men en een piano’ (ker­stcd) en Lied­je voor jou’, een cd met kinderliedjes.

Overig

Maart­je zong in het voor­pro­gram­ma van Mar­cus Miller en werk­te als docent Bij­vak Zang’ tussen 2007 – 2009 aan het con­ser­va­to­ri­um te Arn­hem.
Tevens gaf ze daar tussen 2012 – 2013 Zang Pop/​Jazz aan de muziek­the­atero­plei­d­ing. Op dit moment heeft ze haar eigen zan­gle­sprak­tijk, geeft ze stem- en pre­sen­tatielessen aan vocal groups, koren en muziek­the­atergezelschap­pen. Daar­naast treedt Waan­ders op met haar duo Maartje&Dennis. Ze werkt samen met ver­schil­lende jazz/​popbands waaron­der haar eigen cover­band Lady Bloom’, haar Franstal­ige com­bo Pour Vous’ en de Amer­i­cana-for­matie The Lit­tle Leafs’. Ze wordt regel­matig gevraagd als solist bij diverse orkesten en koren en zong de back­ing vocals van John­ny Logan.

Afgelopen decem­ber was de album­re­lease van haar debu­u­tal­bum Take this ride’ in the­ater De Storm. Het album, dat 12 eigen stukken bevat, is nu te koop!

Het nieuwe mate­ri­aal is het beste te omschri­jven als pop­muziek met folk- en coun­try­in­vloe­den. Op dit moment is ze druk met de pro­motie van dit album!