Maartje Waanders

Is zingen jouw vak of grote hobby en zou je graag je zangkwaliteiten willen verbeteren? Dan is zangles echt iets voor jou. De lesstof wordt aangepast aan jouw stem en jouw muzikaliteit, het niveau is niet belangrijk, je enthousiasme en motivatie des te meer. Het belangrijkste is dat je met plezier aan je stem werkt, zo kom je vanzelf op een hoger niveau. De geschoolde achtergrond en podiumervaring van Maartje helpen je daarbij.

Algemene infor­matie

Wan­neer?
De zan­g­lessen wor­den op maandag, dins­dag en woens­dag gegeven.

Waar?
In Licht­en­vo­orde.

Voor wie?
Voor zow­el begin­ners als gevorder­den die houden van de sti­jlen uit de Lichte Muziek’: pop, rock, jazz, musi­cal, muziek­the­ater en kleinkun­st. De blad­muziek alsmede de begelei­d­ing kan door Maart­je ver­zorgd wor­den. Heb je liev­er je eigen blad­muziek? Dan is het natu­urlijk geen prob­leem deze mee te nemen. Tevens kan er Frans- en Ned­er­land­stal­ig gezon­gen worden.

Bij­zon­der­he­den
Neem een klein opnameap­pa­raat mee. Dit kan ook de opname­func­tie van je smart­phone zijn. Zo kun je de les opne­men en thuis oefenen.

De min­i­mum­leefti­jd is twaalf jaar.

De eerste les

De eerste les zal een proe­fles zijn. Zin­gen is iets heel per­soon­lijks, daarom wordt er samen bekeken of de klik tussen leer­ling’ en docent’ aan­wezig is. In deze les kun je aangeven wat je wensen zijn en op welke manier daar aan gew­erkt kan wor­den. Tij­dens zo’n proe­fles kun je ervaren of je je op je gemak voelt en kri­jg je een beeld over het ver­loop van de zan­gles. Neem voor deze eerste les zelf een stuk mee dat je graag zou willen zin­gen. Let wel, de proe­fles is niet gratis.

Lesin­houd

De zan­gles begint met een aan­tal opwar­moe­fenin­gen waar­bij gebruikt wordt gemaakt van EVT en CVT-tech­nieken. Spec­i­fiek gericht op ademhal­ing, houd­ing en stemtech­niek. Het doel van de oefenin­gen is om zo ontspan­nen mogelijk te begin­nen met het zin­gen van je lied. In de tweede helft van de zan­gles wor­den de oefenin­gen in prak­tijk gebracht en wordt er gew­erkt aan inter­pre­tatie, toon­vorm­ing, stem­bereik, dynamiek, tim­ing, impro­visatie, tech­niek, pre­sen­tatie, expressie en ademhal­ing. Zo kun je uitein­delijk van ieder stuk iets per­soon­lijks maken. 

Tevens wor­den er solfège­lessen aange­bo­den die je bijvoor­beeld hulp kun­nen geven bij het voor­berei­den van een toe­lat­ing­sex­a­m­en voor het con­ser­va­to­ri­um, of omdat je naast het zin­gen nu ein­delijk eens noten wil leren lezen. Het is ook mogelijk om aan­dacht aan song­writ­ing te besteden. 

Indi­vidu­ele- of duoles

In de indi­vidu­ele lessen kri­jg je een inten­sieve per­soon­lijke begelei­d­ing. Deze privéles duurt 30, 45 (aan­bev­olen lesti­jd) of 60 minuten. Naast de indi­vidu­ele lessen is het ook mogelijk om je aan te melden voor lessen met z’n tweeën. 

Groep­sles

Tij­dens een groep­sles wordt er naast indi­vidu­ele aan­dacht ook tijd en aan­dacht aan samen­zang besteed. Hoe zing je nu te gekke koort­jes in een kleine groep in ver­schil­lende muziek­sti­jlen? Welke tech­nieken en sounds gebruik je in de ver­schil­lende koort­jes? Door­dat de stukken waar we aan gaan werken niet hele­maal meer­stem­mig wor­den gemaakt, bli­jft er vol­doende ruimte en aan­dacht over voor indi­vidu­ele zang, een ieder in de groep zingt dus ook in een lied een stuk­je solo. 

De lessen zijn uiter­mate geschikt voor mensen die graag samen zin­gen, maar een koor wellicht iet­wat tut­tig’ vin­den, willen leren blenden en timen in ver­schil­lende muziek­sti­jlen bin­nen de lichte muziek. Mensen die al zin­gen in een band­je en veel beter willen wor­den in het snel pakken van een stem in een koort­je, of al een lange tijd indi­vidueel les hebben gehad en nu meer aan­dacht willen best­e­den aan samenzang. 

De groep­sles is alleen mogelijk bij vol­doende aan­meldin­gen — om een groep te vor­men van ongeveer dezelfde leeftijd/​hetzelfde niveau. 

Tarieven en Voorwaarden

- Er wordt een fac­tu­ur gezon­den. In het les­geld voor leer­lin­gen oud­er dan 21 jaar is 21% BTW inbe­grepen.
- Betal­ing bin­nen 2 weken na fac­tu­ur­da­tum
- Gelieve bij ver­hin­der­ing tijdig te annuleren (24 uur voor een les) anders wordt het ver­schuldigde les­bedrag in reken­ing gebracht. Dit geldt ook voor de duo­lessen en groep­s­lessen.
- Voor het­zelfde bedrag kun je ook een the­o­rieles volgen.