Maartje Waanders

Lady Bloom

Maart­je besloot haar eigen twist te geven aan het begrip cover­band’. Lady Bloom is een band die niet het stan­daard cov­er­ma­te­ri­aal speelt. In plaats van het geijk­te reper­toire kiest Lady Bloom ervoor ver­schil­lende sti­jlen aan te bieden zoals: pop, easy lis­ten­ing, jazz, latin en muziek met Afrikaanse invloe­den.

Lady Bloom is divers en creëert zow­el intieme sfer­en als swin­gende feesten die men zich nog lang zal heugen en vaak als hoogtepunt van de dag ervaart!

Het reper­toire
Natu­urlijk speelt Lady Bloom naast hun ver­rassende reper­toire, bek­ende hits en klassiek­ers. Maar ook die wor­den in een uniek jas­je gesto­ken.

Een aan­tal arti­esten waar­van Lady Bloom mate­ri­aal speelt:

Sting, Diana Krall, Anto­nio Car­los Jobim, Miri­am Make­ba, John Leg­end, Caro Emer­ald, Adele, Jason Mraz, Ste­vie Won­der, Ush­er en Selah Sue.

Een uit­ge­brei­de reper­toire­li­jst kan wor­den aangevraagd. De muziek wordt volledig afgestemd op jouw wensen.

Band­bezetting
Niet alleen het reper­toire en de uitvo­er­ing is ver­rassend, maar ook de bezetting van Lady Bloom. Deze bestaat uit vier ent­hou­si­aste, afges­tudeerde musi­ci:

- Een toet­senist (Den­nis Weelink)
- De bassist (Bart Soeters)
- Een per­cus­sion­ist (Jan­co van der Kaaden)
- De zang neemt Maart­je Waan­ders natu­urlijk zelf voor haar reken­ing.

Menig band werkt met een drum­mer. Vooral de per­cussie van Jan­co en zijn cajon trekken veel bek­ijks tij­dens een optre­den.

De band kan indi­en gewenst uit­ge­breid wor­den met een sax­o­fon­ist, gitarist en/​of drum­mer.

Work­shop tij­dens optre­den
Lady Bloom kan tij­dens het optre­den een work­shop ver­zor­gen.

Lady Bloom betrekt het pub­liek dan verder bij het optre­den en vertelt hoe het is om in een band te spe­len. Hoe het is om samen te musiceren en te impro­vis­eren. Alle ban­dle­den delen het geheim van hun instru­ment en de func­tie van het instru­ment in de band. Daar­naast impro­viseert de band samen met het pub­liek en wordt er geza­men­lijk een uniek num­mer gemaakt.

www​.lady​bloom​.nl