Maartje Waanders

Maartje&Dennis

Samen met pianist Den­nis Weelink maakt Maart­je muziek echt per­soon­lijk. Samen vor­men ze het Duo Maartje&Dennis en stem­men hun reper­toire volledig af op de gele­gen­heid en de wensen. Zo is het duo graag gezien op huwelijkscer­e­monies waar ze zich volledig richt­en op het bruidspaar.

Ook zijn Maartje&Dennis graag gezien op recep­ties en bedri­jfs­feesten. Het duo vormt in het privéleven een paar en dat zie je terug in de passie en warmte die het kop­pel uit­straalt tij­dens de optre­dens. Daar­naast hebben Maartje&Dennis een natu­urlijke chemie die uit­straalt op het hele pub­liek én terug te horen is in de warme muziek.

Het Reper­toire
Maartje&Dennis spe­len muziek op maat’. Er wordt inge­speeld op de sfeer van het feest. Roman­tis­che bal­lads tot swin­gende medi­um en meeslepende up-tem­po muziek kun­nen met elka­ar wor­den afgewis­seld.

Band­bezetting
- Toet­senist (Den­nis Weelink)
- Zan­geres (Maart­je Waan­ders)

Ook is het ook mogelijk dat tij­dens het optre­den gebruikt gemaakt wordt van extra per­cussie en gitaar die Maartje&Dennis zelf bespe­len. Tevens kan Maart­je geboekt wor­den met een gitarist.