Maartje Waanders

Train je stem

Samen met logo­pe­dis­ten Paul Waan­ders en Phillip­ine Huiskamp geeft Maart­je de work­shop Train je stem’. Train je stem is een work­shop voor iedereen die meer uit zijn stem wil of moet halen. Dus niet alleen zangers, maar juist ook man­agers, onder­wi­jz­ers en train­ers.

Tij­dens de work­shop leer je o.a. de vol­gende din­gen:
- het bewust ontspan­nen van de stem
- spreek- en ste­moe­fenin­gen
- zan­goe­fenin­gen alge­meen of spec­i­fiek
- pre­sen­tati­etech­nieken

De inhoud van de work­shop wordt afgestemd op de wensen van de deel­ne­mers, waar­bij er work­shops aange­bo­den zullen wor­den die meer op zang gericht zijn, work­shops die meer gericht zijn op pre­sen­tatie en spreken in het open­baar.

De work­shop wordt gehouden in het Slin­ge­landzieken­huis te Doet­inchem of in Tand­heelkundig Cen­trum Ver­ha­gen en Waan­ders te Licht­en­vo­orde en bestaat uit een dag of dagdeel. Groeps­g­rootte is vari­abel en je kunt je indi­vidueel of met een groep aan­melden.

Bij een groep van min­i­maal zes per­so­n­en is het ook mogelijk een alter­natieve locatie te selecteren.