Maartje Waanders

Vocal Coaching

Door de jaren heen heeft Maart­je veel coach­ingssessies en work­shops gegeven aan Vocal Groups, koren en muziek­the­ater­verenigin­gen. Tij­dens een work­shop wordt er gew­erkt aan zangtech­niek (waaron­der oefenin­gen met CVT en EVT-tech­nieken) en podiumpresentatie(s). Vaak gaat dat in over­leg met het koor, Vocal Group of verenig­ing.

Maart­je geeft je werk­baar advies over manieren om je koor beter te lat­en blenden, beter te lat­en intoneren, meer en ver­schil­lende klankkleuren te geven, rit­misch beter pop/​jazzmuziek te lat­en zin­gen en meer te lat­en spet­teren op het podi­um.

Het betre­ft meestal een een­ma­lige work­shop. Echter is er ook de optie hier meerdere sessies van te mak­en om een bred­er spec­trum van het reper­toire te behan­de­len.

Tevens kan ze tij­dens zo’n work­shop met de hoof­drol­spel­ers of het koor aan de gang gaan, om de laat­ste pun­ten op de i te zetten voor bijvoor­beeld een voorstelling of pre­sen­tatie.

In de loop der jaren heeft Maart­je diverse Vocal Groups, koren, bands, verenigin­gen en school­pro­jecten mogen coachen en diverse work­shops op het gebied van stem
en pre­sen­tatie mogen geven. Tevens heeft Maart­je met ver­schil­lende musi­cal­groepen en muziek­the­ater­verenigin­gen gew­erkt.

Een selec­tie uit deze groepen (waar­van ze er een aan­tal nog steeds coacht):

Vocal Group PITS, Vocal group VPS KeK, Vocal group Hifive, Jeugd Muziek­the­ater Harlek­i­jn, Sticht­ing BALK (koren­bond voor de lichte muziek), Fif-teen, Pop­koor Abbey Wednes­day, Win­ter­swijks Muziek The­ater, PEERtofthe­ater, Pop­koor 4you, Koor Repeat, Zangv­erenig­ing Rhum­tas, Jon­gerenkoor Vocales, Koor Noir, Liemers Col­lege, Het Domein (kun­st­bedri­jf Arn­hem), Man­nen­zangv­erenig­ing Inter Nos, koor Hart­gelach en het Ger­rit Kom­rij Col­lege. Een aan­tal pro­duc­ties waarin Maart­je de vocal­is­ten heeft gecoacht: Ennie de Musi­cal, Rhum­tas zingt Adiemus van Karl Jenk­ins en Rock­opera The Passion’.