Maartje Waanders

Vocale Bandcoaching

Maart­je biedt mid­dels haar work­shop Vocale Band­coach­ing’ een unieke wijze om de samen­werk­ing tussen zangers in een band te ver­sterken. De sessie zorgt voor min­der valse noten, betere verdel­ing van de stem­par­ti­jen die daarmee eve­neens beter blenden en kleuren. Boven­di­en zorgt deze sessie voor een betere dynamiek én pret­tigere relatie onder­ling.

Tij­dens de Vocale Band­coach­ing’ bezoekt Waan­ders een repeti­tie van je band en maakt gedurende een half uur aan­tekenin­gen. Daar­na gaat Maart­je geza­men­lijk en of indi­vidueel aan de slag. Zij zal stukken repeteren, doorne­men en ver­beteren. De samen­zang maar ook de indi­vidu­ele zang zal onder de loep wor­den genomen. Zo kri­jgt jouw band pret­tige onged­won­gen feed­back om verder te groeien.